آرشیو دسته ها: لیست تعرفه ها

لیست تعرفه ها

 

لیست قیمت خدمات صدور اسناد و مدارک بین المللی رانندگی و خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

 

قیمت های جدید خدمات از تاریخ 1394/7/1 درتمامی نمایندگی های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در سراسر کشور، اجرایی شده است.

ردیف

نوع خدمات

قیمت به ریال

1

ترجمه گواهینامه موتور

830,000

2

ترجمه گواهینامه خودرو

830,000

3

ترجمه گواهینامه خودرو + موتور

1,000,000

4

ترجمه گواهینامه سه ساله

2,670,000

5

دفترچه مالکیت

780,000

6

پلاک ترانزیت (خودرو)

2,630,000

7

پلاک ترانزیت (موتور)

1,400,000

8

کارنه دو پاساژ 5 برگی

1,290,000

9

کارنه دو پاساژ 10 برگی

1,510,000

10

کارنه دو پاساژ 15 برگی

1,670,000

11

کارنه دو پاساژ 25 برگی

2,000,000

12

کارت عضویت

440,000

13

کارت کمپینگ

620,000

14

علامت CD و IR

40,000

15

تغییر نام کارنه دو پاساژ

290,000

16

تمدید کارنه دو پاساژ

650,000

17

گواهی حضور

140,000

18

صدور قبض المثنی

140,000

19

تغییر تریلر (انتقال پلاک )

670,000

20

ودیعه کارنه خودروهای شخصی

5,940,000

21

ودیعه کارنه خودروهای حمل و نقل جاده ای

3,960,000

22

ودیعه شرکت های حمل و نقل بدون کارنه

5,940,000

23

ودیعه شرکت های حمل و نقل با کارنه

15,840,000

24

ودیعه شرکت های مسافری با کارنه

15,840,000

25

ودیعه شرکت های خصوصی

15,840,000

26

تمدید کارنه های صادر شده توسط کلوپ ها

580,000

27

تائید سوابق مدارک بین الملل (اعم از گواهینامه، دفترچه مالکیت، مدارک ترانزیت و …)

230,000

28

پیگیری مشکلات موردی اعضاء در پهنه جغرافیایی

230,000

29

پیگیری و هماهنگی جهت بازگشت اعضاء کلوپ به کشور مبداء

230,000